Aqueous synthesis of metal hydroxides with controllable nano/macro architectures

Yasuaki TOKUDOME